Terug naar overzicht

Ontdek de diverse soorten Bedrijventerreinen voor een duurzame toekomst

In een wereld waar duurzaamheid en milieubewustzijn steeds belangrijker worden, spelen bedrijventerreinen een cruciale rol in het streven naar een klimaatneutrale, circulaire en biodiverse toekomst. Deze terreinen worden steeds meer gezien als broedplaatsen voor innovatie en samenwerking, waar bedrijven gezamenlijk werken aan het verminderen van hun ecologische voetafdruk. In dit artikel ontdekken we de verschillende soorten bedrijventerreinen en hoe ze bijdragen aan een duurzame en welvarende toekomst.

KLIMAATNEUTRAAL BEDRIJVENTERREIN

Een klimaatneutraal bedrijventerrein is een plek waar bedrijven geen gebruik maken van fossiele brandstoffen. Dit wordt bereikt door verschillende maatregelen:

 1. Beperking van elektriciteitsverbruik: Bedrijven zetten in op energiezuinigheid om het stroomverbruik te minimaliseren

 2. Duurzame elektriciteitsopwekking: Waar nodig, wordt de resterende elektriciteitsbehoefte op een duurzame manier opgewekt.

 3. Beperking van warmtevraag: Bedrijven optimaliseren hun processen en infrastructuur om warmteverlies te minimaliseren.

 4. Gebruik van duurzame warmte: Indien nodig, wordt er gebruik gemaakt van aardgasvrije en duurzame warmtebronnen.

 5. Voorkomen van onnodige vervoersstromen: Bedrijven streven naar minimalisatie van transportbewegingen en logistieke efficiëntie.

 6. Fossielvrije vervoersmiddelen: Waar mogelijk, worden fossielvrije voertuigen ingezet om de impact van mobiliteit te verlagen.

Voorbeelden van collectieve maatregelen om een bedrijventerrein klimaatneutraal te maken zijn onder andere:

 • Het benutten van elkaars daken om gezamenlijk elektriciteit duurzaam op te wekken.

 • Gebruik van energiezuinige openbare ruimte-installaties, zoals verlichting.

 • Implementatie van een collectief systeem voor duurzame warmte.

 • Gezamenlijke inkoop van producten en diensten om schaalvoordelen te behalen.

 • Bundeling van transporten om efficiënter gebruik te maken van logistieke middelen.

 • Het delen van faciliteiten voor videoconferencing om reizen te beperken.

CIRCULAIR BEDRIJVENTERREIN

Het streven naar een volledig circulair bedrijventerrein kan een uitdaging zijn vanwege de schaal en de noodzaak van samenwerking tussen ketenpartners. Een circulair bedrijventerrein wordt echter gedefinieerd als een terrein waar:

 1. Ondernemers bijdragen aan het sluiten van kringlopen: Bedrijven richten zich op het verminderen, hergebruiken en recyclen van grondstoffen, onderdelen en producten.

 2. Minimale waardeverlies van materialen: Bedrijven streven naar het behouden van waarde in de levenscyclus van producten en materialen.

 3. Samenwerking met ketenpartners: Ondernemers zoeken samenwerking op regionaal, provinciaal en mogelijk zelfs landelijk niveau om circulaire praktijken te bevorderen.

Voorbeelden van circulair werken op een bedrijventerrein zijn onder andere:

 • Uitwisselen van reststromen tussen bedrijven om optimaal gebruik te maken van elkaars afval en grondstoffen.

 • Collectieve afvalinzameling met maximale afvalscheiding om recycling te bevorderen.

 • Lokale afvalverwerking tot nieuwe producten door samenwerking tussen bedrijven op het terrein.

 • Het delen van faciliteiten, machines en andere bedrijfsmiddelen om efficiënt gebruik te bevorderen.

BIODIVERS EN KLIMAATBESTENDIG BEDRIJVENTERREIN

Een biodivers en klimaatbestendig bedrijventerrein is gericht op het bevorderen van de natuurlijke omgeving en het weerbaar maken tegen klimaatverandering. Op zo'n terrein:

 1. Vermijdt men onnodige verharding: Er wordt gestreefd naar meer groene ruimtes dan traditionele verharding.

 2. Zijn bomen, struiken en bloemen aanwezig: Er wordt rekening gehouden met natuurlijke elementen voor een gevarieerde biodiversiteit.

 3. Gebruik van inheemse beplanting: Het bevorderen van inheemse plantensoorten die goed gedijen in het lokale ecosysteem.

 4. Groene daken en gevels: Bedrijfspanden worden voorzien van groene daken en gevels om de omgeving te vergroenen.

 5. Leefgebieden voor verschillende diersoorten: Er worden specifieke zones gecreëerd die een habitat bieden voor diverse diersoorten zoals vleermuizen, vogels en insecten.

Conclusie

Deze diverse soorten bedrijventerreinen laten zien hoe bedrijven gezamenlijk werken aan een duurzame toekomst. Door te streven naar klimaatneutraliteit, circulariteit en biodiversiteit, kunnen bedrijventerreinen een positieve impact hebben op het milieu, de economie en de samenleving als geheel. Het is een collectieve verantwoordelijkheid om te investeren in duurzame ontwikkeling en samen te werken aan een groenere en welvarende toekomst.

Partner info
Heeft u een vraag over over de diverse partnerships (incl. adverteren)? Neem dan contact met ons op.